کلاس Speaking آیلتس

ترم آذر-دی 1402

قبل از هر اقدامی، لطفا فایل راهنمای اطلاعات و برنامه دقیق کلاس های این ترم را به طور کامل مطالعه فرمایید.

کلاس زمانبندی A

جلسات فیدبک شنبه 10 تا 11 صبح

کلاس زمانبندی B

جلسات فیدبک شنبه 6 تا 7 عصر

هزینه: 1,549,000

هزینه: 1,549,000

کلاس زمانبندی C

جلسات فیدبک یکشنبه 10 تا 11 صبح

هزینه: 1,549,000

کلاس زمانبندی D

جلسات فیدبک یکشنبه 6 تا 7 عصر

هزینه: 1,549,000

لطفا در انتخاب و ثبت نام صحیح زمانبندی مورد نظر دقت فرمایید. 

در صورت ثبت نام اشتباه، امکان کنسلی یا جابجایی وجود نخواهد داشت.