کلاس Speaking آیلتس


قبل از هر اقدامی، لطفا فایل راهنمای اطلاعات و برنامه دقیق کلاس های این ترم را به طور کامل مطالعه فرمایید.

اسفند-فروردین 1403

کلاس زمانبندی A

جلسات فیدبک شنبه 10 تا 11 صبح

کلاس زمانبندی B

جلسات فیدبک شنبه 5 تا 6 عصرکلاس زمانبندی C

جلسات فیدبک یکشنبه 10 تا 11 صبح


کلاس زمانبندی D

جلسات فیدبک یکشنبه 5 تا 6 عصر

هزینه: 1,549,000

لطفا در انتخاب و ثبت نام صحیح زمانبندی مورد نظر دقت فرمایید. 

در صورت ثبت نام اشتباه، امکان کنسلی یا جابجایی وجود نخواهد داشت.