کلاس Speaking آیلتس


قبل از هر اقدامی، لطفا فایل راهنمای اطلاعات و برنامه دقیق کلاس های این ترم را به طور کامل مطالعه فرمایید.

اردیبهشت - خرداد 1403

کلاس زمانبندی A

جلسات فیدبک شنبه 10 تا 11 صبح

کلاس زمانبندی B

جلسات فیدبک شنبه 6 تا 7 عصرکلاس زمانبندی C

جلسات فیدبک یکشنبه 10 تا 11 صبح


کلاس زمانبندی D

جلسات فیدبک یکشنبه 6 تا 7 عصر

هزینه: 1,998,750

لطفا در انتخاب و ثبت نام صحیح زمانبندی مورد نظر دقت فرمایید. 

در صورت ثبت نام اشتباه، امکان کنسلی یا جابجایی وجود نخواهد داشت.

هزینه: 1,998,750

هزینه: 1,998,750

هزینه: 1,998,750

توجه: این چهار کلاس از نظر محتوا و سطح یکسان هستند و صرفا از نظر زمانبندی جلسات فیدبک آنلاین فرق دارند.